lv

Statūti

EIROPAS LATVIEŠU APVIENĪBAS STATŪTI

 

1. pants

Nosaukums un mērķi

1.Eiropas Latviešu apvienība - saīsināti un turpmāk tekstā ELA - ir apvienība Eiropā un kaimiņreģionā ārpus Latvijas darbojošos Latvijai piederīgo un sadraudzības nevalstisko organizāciju pārstāvībai.

2. ELA darbības vispārīgais mērķis ir pārstāvēt latviešu diasporas intereses Eiropas mērogā, tās biedru organizāciju darbības saskaņošana informācijas, izglītības un kultūras jomā un sadarbības projektu veicināšana starp biedru organizācijām, kā arī ar radniecīgām citu tautību emigrantu organizācijām.

3. Specifiskie ELA darbības mērķi ir šādi:

3.1. stiprināt Latvijas diasporas kā neatņemamas Latvijas sabiedrības daļas latvisko identitāti un piederību Latvijai, veicināt latviešu valodas prasmes diasporā;

3.2. sekmēt Latvijas diasporas iespējas brīvi veidot, uzturēt un stiprināt saikni ar Latviju un sniegt savu ieguldījumu tās attīstībā, mazināt šķēršļus remigrācijai;

3.3. stiprināt Latvijas tēlu un vēstures izpratni Eiropā un kaimiņreģionā, veicināt toleranci un savstarpēju sapratni starp Eiropā un kaimiņreģionā dzīvojošiem Latvijas diasporas piederīgajiem un mītnes valstu sabiedrībām, kā arī veicināt totalitārisma upuru piemiņas saglabāšanu.

4. ELA darbības uzdevumi ir šādi:

4.1. pārstāvēt biedru organizāciju un diasporas intereses Latvijā, mītnes zemēs un starptautiskā mērogā;

4.2. sekmēt biedru organizāciju darbības ilgtspēju, savstarpējo sadarbību un saskaņotību;

4.3. sekmēt informācijas apriti par diasporai nozīmīgiem jautājumiem, veicināt diasporas mediju darbību un Latvijas mediju sakarus ar diasporu;

4.4. veicināt izpratni par diasporas lomu, vēsturisko mantojumu, vajadzībām, iesaisti un pienesumu Latvijā un diasporas mītnes zemēs. 

5. Šo uzdevumu īstenošanai ELA darbojas izglītības, kultūras, pilsoniskās un politiskās līdzdalības, jaunatnes, tautsaimniecības un zinātnes, sociālajā, drošības, informatīvās telpas un mediju, sporta, remigrācijas un citās jomās. 

6. ELA atbalsta un veicina Eiropas Savienības principus un pamatvērtības, proti, ciešāku savienību starp Eiropas valstīm un tautām, vienotu saimniecisko telpu, ietverot brīvu personu pārvietošanos, respektu pret cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību un tiesiskumu, kā arī cieņu pret Eiropas kultūru un valodu daudzveidību.

7. ELA darba valoda ir latviešu.

 

2. pants

Biedru sastāvs, to uzņemšana, izstāšanās un izslēgšana

1. Par ELA biedru organizāciju vai asociēto biedru organizāciju var kļūt jebkura nevalstiska organizācija no Eiropas un kaimiņreģiona valstīm, kas apvieno vai pārstāv Latvijas diasporu, ja tās statūti ir savienojami ar ELA uzdevumiem un mērķiem.

2. Lēmumu par jaunu biedru organizāciju uzņemšanu pieņem ELA prezidijs. Biedru kandidātiem jāiesniedz ELA prezidijam rakstisku pieteikumu un statūtu kopiju. ELA prezidijam lēmumu par uzņemšanu vai noraidījumu jāpaziņo vēlākais 2 mēnešu laikā no iesnieguma datuma. Noraidījuma gadījumā kandidējošā organizācija var lūgt ELA biedru organizāciju sapulci pārskatīt ELA prezidija atteikumu.

3. ELA biedru organizācijas var izstāties no ELA, adresējot attiecīgu iesniegumu ELA prezidijam.

4. ELA prezidijs pieņem lēmumu par ELA biedru organizācijas izslēgšanu, ja biedru organizācija darbojas pretrunā ar ELA mērķiem un statūtiem, ir nodarījusi ELA materiālu vai morālu kaitējumu vai neattaisnoti kavējusi biedru naudas maksājumus, par to rakstiski paziņojot attiecīgajai biedru organizācijai ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Izslēgtajai organizācijai ir tiesības prasīt izslēgšanas jautājumu izskatīt biedru organizāciju sapulcē.

5. Biedru organizācijas, kuras ir izstājušās vai izslēgtas no ELA, nevar pretendēt uz iemaksātās biedru naudas atmaksu, kādiem ELA īpašumiem vai citām materiālajām vērtībām.

 

3. pants

Biedru organizāciju tiesības un pienākumi

1. Biedru organizāciju tiesības:

1.1. piedalīties ELA lēmumu pieņemšanā, tajā skaitā vēlēt prezidiju un citas amatpersonas;

1.2. iizvirzīt kandidātus ELA amatpersonu vēlēšanās;

1.3. saņemt informāciju par ELA darbību;

1.4. izstāties no ELA.

2. Biedru organizāciju pienākumi:

2.1. ievērot ELA statūtus;

2.2. ievērot ELA institūciju lēmumus;

2.3. maksāt biedra naudu;

2.4. prezidijam reizi gadā iesniegt ziņas par statūtu maiņām un darbību.

3. Uz asociēto biedru organizācijām neattiecas 1.1., 1.2. un 2.3. punkti.

 

4. pants

Biedru organizāciju sapulce

1. Biedru organizāciju sapulce ir ELA augstākā lēmējinstitūcija.

2. Biedru organizāciju sapulces sasauc vismaz reizi gadā pēc prezidija aicinājuma. Prezidijam jāinformē biedru organizācijas par biedru organizāciju sapulces laiku un vietu vismaz 2 (divus) mēnešus iepriekš, bet darba kārtību ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms sapulces.

3. Biedru organizāciju sapulces ir atklātas, ja sapulce nepieņem motivētu lēmumu par citādu sapulces norises kārtību.

4. Biedru organizāciju sapulcei ir kvorums, ja ir pārstāvēta vairāk nekā puse no tās biedru organizācijām. Ja kvorums netiek sasniegts, prezidijs ne vēlāk kā pēc trijām nedēļām no jauna sasauc biedru organizāciju sapulci ar tādu pašu darba kārtību. Šādi sasauktā biedru organizāciju sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no pārstāvēto organizāciju skaita, izņemot, ja ir pārstāvētas mazāk par 2 (divām) organizācijām.

5. Biedru organizāciju sapulces vada prezidija priekšsēdis un tās tiek protokolētas.

6. Izņemot 9.1. punktā atrunāto gadījumu, biedru organizāciju sapulce pieņem lēmumus, ja par tiem nobalso vairāk nekā puse no klātesošajām biedru organizācijām un kuras kopā pārstāv vairāk nekā pusi no valstīm, kuru pārstāvji piedalās biedru organizāciju sapulcē.

 

5. pants

Prezidijs

1. ELA darbību vada prezidijs (valde), kuru uz 2 (diviem) gadiem ievēl biedru organizāciju sapulcē.

2. Prezidijs sastāv no 6 (sešiem) locekļiem. Prezidija locekļus ievēl no biedru organizācijām, pēc iespējas ievērojot proporcionalitātes principu un ģeogrāfisko līdzsvaru.

3. Prezidija priekšsēdi un priekšsēža vietnieku ievēl biedru organizāciju sapulcē no ievēlētā prezidija sastāva, ievērojot rotācijas principu starp prezidija locekļu biedru organizācijām. Biedru organizāciju sapulcē ievēl kasieri un citas amatpersonas.

4. ELA priekšsēdis pārstāv ELA atsevišķi attiecībās ar trešajām personām un ir tiesīgs ELA vārdā parakstīt vēstules un uzņemties saistības. Pārējie prezidija locekļi ir tiesīgi pārstāvēt ELA vienīgi kopīgi ar vēl vienu prezidija locekli.

5. Prezidija sēdes notur pēc prezidija priekšsēža aicinājuma vismaz reizi gadā. Jebkuram prezidija loceklim ir tiesības ierosināt darba kārtības jautājumus. Prezidija sēdes ir atklātas, izņemot gadījumus, ja kāds no prezidija locekļiem pieprasa slēgtu sēdi. Prezidija sēdes var notikt arī neklātienē.

6. Ja prezidija priekšsēdis ir kavēts pildīt savus pienākumus vai ir atteicies no tiem, prezidija priekšsēža funkcijas ne ilgāk kā līdz nākošajai biedru organizāciju sapulcei pārņem prezidija priekšsēža vietnieks.

7. Katram prezidija loceklim ir 1 (viena) balss. Vienāda balsojuma gadījumā priekšsēdim ir noteicošā balss.

 

6. pants

Līdzekļi

1. ELA finansiālais gads sākas 1. janvārī un noslēdzas 31. decembrī.

2. ELA līdzekļus veido biedru organizāciju iemaksas un citi ienākumi. Prezidijs sagatavo priekšlikumu par gada budžetu un biedru organizāciju gada maksām (biedra naudām). Budžetu un gada iemaksas pieņem biedru organizāciju sapulce.

3. Biedru organizāciju gada iemaksas var diferencēt atkarībā no biedru organizācijas biedru skaita un finansiālā stāvokļa. Lēmumu par diferenciācijas principiem pieņem biedru organizāciju sapulcē.

4. ELA izveido rezerves fondu, kurā tiek novirzīta daļa no katru gadu iekasētajām biedru naudām.

5. ELA līdzekļu pārvaldei un uzskaitei ELA biedru organizāciju sapulcē ievēl kasieri un grāmatvedi (šos amatus iespējams apvienot).

 

7. pants

Revīzija

1. . Biedru organizāciju sapulcē uz 2 (diviem) gadiem ievēl revīzijas komisiju 3 (trīs) personu sastāvā.

2. Revīzijas komisija no sava vidus ievēl vadītāju, kurš vada revīzijas komisijas darbu.

3. . Revīzijas komisija reizi gadā pārbauda ELA kases grāmatas un saimniecisko darbību, par ko sniedz ziņojumu biedru organizāciju sapulcē.

4. Revīzijas komisija lēmumus pieņem vienbalsīgi.

 

8. pants

Sadarbība ar citām sabiedrisko organizāciju apvienībām

1. ELA ir Pasaules brīvo latviešu apvienības locekle (PBLA).

2. ELA pārstāvību PBLA valdē nosaka PBLA Statūti. ELA pārstāvību PBLA valdē nosaka ar biedru organizāciju sapulces lēmumu.

3. ELA pārstāvība PBLA tiek nodrošināta atbilstoši ELA pozīcijai, ko formulē prezidijs, ievērojot biedru organizāciju sapulces norādījumus, ja tādi ir doti. No ELA pozīcijas atšķirīga viedokļa paušana dod tiesības ELA prezidijam ierosināt biedru organizāciju sapulcē jautājumu par attiecīgā ELA pārstāvja nomaiņu.

4. ELA, balstoties uz biedru organizāciju sapulces lēmumu, var kļūt par citu nevalstisko organizāciju savienību dalībnieku

 

9. pants

Likvidācija

1. ELA darbību izbeidz ar biedru organizāciju sapulces lēmumu, ja par to nobalso vairāk nekā 2/3 (divas trešdaļas) no sapulcē pārstāvētajām biedru organizācijām.

2. ELA likvidācijas gadījumā visi ELA līdzekļi un arhīvs nododami PBLA (World Federation of Free Latvians, Inc.; 400, Hurley Avenue, Rockville, Maryland 20850, U.S.A.).

 

10. pants

Citi jautājumi

Visi jautājumi, kuri nav atrunāti šajos statūtos, ir izšķirami saskaņā ar Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu likumu un citiem tiesību aktiem.

 

Statūti apstiprināti Biedru kopsapulcē Freiburgā, Vācijā, 2022. gada 3. aprīlī.

Prezidija priekšsēde: Justīne Krēsliņa

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes (cookies). Mēs to darām, lai atcerētos Jūsu izvēles un apkopotu statistiku par Jūsu vizītēm.
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK