lv

Izsludināta pieteikšanās Eiropas diasporas latviešu skolu finansiālajam atbalstam 2019. gadā

Aicinām pieteikties latviešu nedēļas nogales skolas Eiropā, tajā skaitā Gruzijā, Turcijā, Baltkrievijā un Ukrainā, 2019. gadā pieejamajam Latviešu valodas aģentūras (LVA) finansiālajam atbalstam no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”. Finansējumu administrē Eiropas Latviešu apvienība (ELA).

Šogad finansiālais atbalsts tiks sniegts vismaz 32 latviešu nedēļas nogales skolām Eiropā 75 600 eiro apmērā. Kā prioritāte tiek noteikta telpu īres un apdrošināšanas izmaksu segšana. Ar citām finansējuma pozīcijām un finansējuma saņemšanas kritērijiem detalizēti varat iepazīties konkursa nolikumā, kas pieejams pielikumā un LVA mājaslapā www.valoda.lv.

Finansējuma periods (attiecas uz maksājumus apliecinošajiem dokumentiem – čekiem, rēķiniem, kvītīm):  2019. gada 1. janvāris – 31. decembris.

Atskaišu un pārskatu iesūtīšanas termiņš: 2019. gada 1. novembris (varat iesniegt, piemēram, čeku par telpu īres apmaksu par visu gadu, kaut atskaišu nodošanas termiņš ir agrāk nekā finansējuma perioda beigas).

Pieteikumus izskatīs un finansējumu sadalīs Finanšu komisija šādā sastāvā: ELA izglītības referents Māris Pūlis,  ELA izglītības projektu vadītāja Aira Priedīte, ELA izglītības komisijas padomnieks Kristaps Grasis un LVA diasporas projektu koordinatore Aija Otomere.

Lai pieteiktos, elektroniskā anketa ir jāaizpilda līdz 2019. gada 10. jūnijam – https://ej.uz/anketu2019 

Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar ELA projektu vadītāju Airu Priedīti: elaskolas@gmail.com, +371 27820892.

 

Aija Otomere, Latviešu valodas aģentūras diasporas projektu koordinatore
Tālr. (+371) 67350765
Rīgā, Lāčplēša ielā 35-12
www.valoda.lv
www.maciunmacies.lv
www.facebook.com/LVAdiaspora  

 

KONKURSA NOLIKUMS

Saskaņā ar 2019. gada 8. maijā starp Latviešu valodas aģentūru un Eiropas Latviešu apvienību noslēgto Pakalpojuma līgumu Nr. 3.4/2019/043.

1. Vispārīga informācija
1.1. Konkursu izsludina Eiropas Latviešu apvienība (ELA) sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru (LVA).
1.2. Diasporas skolu finansiālo atbalstu nodrošina LVA no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”.
1.3. Finansējumu administrē ELA.
1.4. Konkursa nolikums ir publicēts ELA mājaslapā www.ela.lv un LVA mājaslapā www.valoda.lv.
1.5. Papildu informāciju par konkursa nolikumu var iegūt, sazinoties ar ELA projektu vadītāju Airu Priedīti: elaskolas@gmail.com, +371 27820892.

2. Konkursa mērķis un priekšmets
2.1. Nodrošināt finansiālā atbalsta sistēmu latviešu diasporas skolām Eiropā, tai skaitā Gruzijā, Turcijā, Baltkrievijā un Ukrainā (atbalsts sniedzams šo reģionu latviešu skolām, bet ne obligāti visiem norādītajiem reģioniem, ja to pārstāvji neatbilst izvirzītajiem finansējuma saņēmēju atlases kritērijiem).
2.2. Finansējuma periods: 2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 31. decembris (maksājumus apliecinoši dokumenti ir jāiesniedz līdz 2019. gada 1. novembrim, taču finansējuma saņēmējs, piemēram, var būt apmaksājis skolas telpu īri par laika periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim).
2.3. Finansējuma apjoms: 75 600,00 EUR.
2.4. Finansējumu saņēmušo skolu skaits: vismaz 32 latviešu diasporas skolas Eiropā.

3. Konkursa dalībnieki
Konkursam var pieteikties latviešu diasporas skolas Eiropā, tai skaitā Gruzijā, Turcijā, Baltkrievijā un Ukrainā, kas atbilst finansējuma saņēmēju atlases kritērijiem.

4. Finansējuma saņēmēju atlases kritēriji
4.1. Skolas darbības mērķis atbilst diasporas nedēļas nogales skolu koncepcijai – saglabāt un uzturēt latvisko identitāti, apgūstot latviešu valodu un kultūru.
4.2. Skola darbojas jau vismaz 12 mēnešus (ar mācību programmu, kurā iekļauta arī latviešu valodas apguve).
4.3. Skolā darbojas vismaz divi skolotāji, un vienam no tiem ir pedagoģiskā izglītība, vai arī skolotājiem ir iespējams konsultēties ar kvalificētu pedagogu (piemēram, tas var būt skolotājs Latvijā vai citas diasporas skolas pedagogs).
4.4. Skola darbojas pēc vismaz 75 stundu mācību programmas, no kuras daļa ir paredzēta latviešu valodas apguvei (viena stunda = 40 minūtes; mācību programmā ietilpst arī skolas pasākumi).
4.5. Skolu regulāri apmeklē vismaz 10 bērni vecumā līdz 18 gadiem (skolēnu skaitu pēc ELA vai LVA pieprasījuma ir jāspēj pierādīt, uzrādot noslēgtos līgumus vai vienošanās ar vecākiem un skolēnu apmeklējuma uzskaiti).
4.6. Skolā ir pieejams skolēnu saraksts ar vecāku kontaktinformāciju un tiek veikta skolēnu apmeklējumu uzskaite.
4.7. Skolai ir noslēgti līgumi vai individuālas vienošanās ar vecākiem.
4.8. Skolā ir izveidota un darbojas skolas padome, kurā ir vismaz viens vecāku pārstāvis.
4.9. Skolai nav nenokārtotu saistību pret LVA vai ELA (nenokārtotas saistības skolai liedz saņemt finansējumu).
4.10. Skola nav kavējusi atskaišu iesniegšanu iepriekšējos finansējuma periodos (ja atskaišu iesniegšana ir tikusi kavēta, tādējādi apdraudot visa diasporas skolu finansējuma apguvi, Finanšu komisija ir tiesīga šai skolai liegt saņemt finansējumu vismaz vienu gadu).
4.11. Finanšu komisija šaubu gadījumā par skolas pastāvēšanu vai darbību atbilstoši finansējuma saņemšanas atlases kritērijiem patur tiesības ņemt vērā, vai skolas pārstāvji pēdējo 3 gadu laikā ir piedalījušies LVA semināros un kursos mītnes zemē vai Latvijā (neattiecas uz jaunajām skolām, kuras tikko ir uzsākušas darbu), kā arī vadīties pēc publiski pieejamās informācijas par skolu, piemēram, sociālajos tīklos. Šādos gadījumos finanšu komisija ir tiesīga arī pieprasīt papildu apliecinājumus skolas pastāvēšanai un darbībai, piemēram, fotogrāfijas no skolas latviešu valodas nodarbībām vai pasākumiem.

5. Konkursa norises laiks un kārtība
5.1. Konkurss notiek vienā kārtā.
5.2. Konkurss tiek izsludināts 2019. gada 22. maijā un noslēdzas 2019. gada 10. jūnijā.
5.3. Ja konkursam nepiesakās pietiekams skaits skolu vai arī skolas nepiesakās uz visu pieejamo finansējuma apjomu, ELA un LVA ir tiesības izsludināt papildu pieteikšanos, pagarinot konkursa norises laiku.
5.4. Lai pieteiktos finansējumam, konkursa dalībnieki līdz 2019. gada 10. jūnijam aizpilda elektronisko anketu: https://ej.uz/anketu2019
5.5. Finansējumu var pieprasīt šādu izdevumu kompensēšanai:
5.5.1.skolas telpu īre;
5.5.2. apdrošināšana;
5.5.3.mācību un metodiskie līdzekļi, materiāli (tajā skaitā izglītojošu izdevumu, soma.lv, letonika.lv vai citi abonomenti);
5.5.4.kancelejas preces;
5.5.5.kopēšanas, skenēšanas izmaksas;
5.5.6.skolotāju ceļa izdevumi no dzīvesvietas uz skolu un atpakaļ (tikai sabiedriskā transporta biļetes);
5.5.7.skolotāju ceļa izdevumi uz LVA kursiem un semināriem mītnes zemē vai Latvijā (avio un sabiedriskā transporta biļetes);
5.5.8.tehniskais aprīkojums;
5.5.9. citi izdevumi, kas saistīti ar mācību procesa nodrošināšanu.
5.6. Finansējuma saņēmēju atlasi veic un finansējumu piešķir Finansējuma komisija.
5.7. Atbilde par finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu pieteikumu iesniedzējiem tiek nosūtīta līdz 2019. gada 17. jūnijam.
5.8. Komisijas atlasītie finansējuma saņēmēji tiek uzaicināti slēgt līgumus ar ELA par finansējuma piešķiršanu.
5.9. ELA projektu vadītāja Aira Priedīte, balstoties uz Finansējuma komisijas lēmumu, slēdz individuālus līgumus ar finansējuma saņēmēju pārstāvjiem, atrunājot finansējuma piešķīruma nosacījumus un pārskatu iesniegšanas kārtību.
5.10. Līgumi ir jānoslēdz un finansējums ir jāpārskaita uz finansējuma saņēmēju kontiem līdz 2019. gada 30. jūnijam.

6. Finansējuma komisija
6.1. Finansējuma komisija (turpmāk – Komisija) ir izveidota, lai atlasītu finansējuma saņēmējus un pārraudzītu finansējuma apgūšanu.
6.2. Komisijas sastāvā ar balsstiesībām ir iekļauti: ELA izglītības referents Māris Pūlis, ELA izglītības projektu vadītāja Aira Priedīte, ELA izglītības komisijas padomnieks Kristaps Grasis un LVA diasporas projektu koordinatore Aija Otomere.
6.3. Komisijas priekšsēdētājs ir Kristaps Grasis.
6.4. Komisijas sēžu protokolētāja ir Aira Priedīte.
6.5. Komisijas priekšsēdētājs sasauc un vada Komisijas sēdes, kā arī kopā ar protokolētāju paraksta Komisijas sēžu protokolus.
6.6. Komisija lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Vienlīdzīga balsojuma gadījumā izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.
6.7. Komisijas sēdes var notikt gan klātienē, gan neklātienē.
6.8. Komisija apkopo un izvērtē finansējuma pieprasījumus, pieņem lēmumus par finansiālā atbalsta piešķiršanu. Komisija var piešķirt visu pieprasīto summu vai arī daļu no tās.
6.9. Pieņemot lēmumus par piešķiramā finansējuma summu, tiks ņemts vērā skolēnu skaits skolā. Lai apliecinātu skolēnu skaitu, Finanšu komisija izlases kārtā finansējuma saņēmējiem var pieprasīt pirms līguma noslēgšanas elektroniski iesniegt ieskenētu skolēnu sarakstu ar vecāku kontaktinformāciju un parakstiem. Finanšu komisija apliecina, ka personu datus izmantos tikai skolēnu skaita pārbaudei un neizpaudīs tos trešajām personām.
6.10. Komisija apkopo finansējuma saņēmēju atskaites un pārskatus, izvērtē un analizē finansējuma saņēmēju darbību.
6.11. Ja tiek konstatēti nopietni finanšu piešķīruma līgumsaistību pārkāpumi, Komisija lemj par prasību finansējuma saņēmējam atmaksāt tam piešķirto finansējumu pilnā apmērā vai daļēji.
6.12. Komisija izstrādā priekšlikumus finansiālā atbalsta sniegšanas uzlabojumiem nākotnē.
6.13. Komisija LVA pieprasījuma gadījumā nodrošina ar projekta īstenošanu saistīto atskaišu, pārskatu un citu dokumentu oriģinālu pieejamību pārbaudei.

7. Finansējuma saņemšanas nosacījumi
7.1. Finansējuma saņēmējs garantē, ka nesamazinās vecāku līdzmaksājuma apjomu, kā arī neatteiksies no citu personu (NVO, vēstniecību, privātpersonu) sniegtā atbalsta.
7.2. Finansējuma saņēmējs 2019. gadā publicēs vismaz divus ziņojumus ar norādi uz skolai sniegto līdzfinansējumu. Publicitātes materiālos finansējuma saņēmējs ietver norādi, ka skolas darbību līdzfinansē Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”. Visos publicitātes materiālos līdz ar iepriekšminēto norādi iekļaujams LVA un Izglītības un zinātnes ministrijas logotips.
7.3. Finansējuma saņēmējs iesniedz ELA projekta vadītājam pārskatu par visu atbalsta periodu ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1. novembrim.
7.4. Pārskatā norādāmā informācija:
7.4.1. skolēnu skaits pa vecuma grupām (skolēnu vārdi un uzvārdi nav jāpievieno, bet pēc pieprasījuma skolai jāvar uzrādīt pārbaudēm skolēnu saraksts ar vecāku kontaktinformāciju);
7.4.2. latviešu valodas nodarbību tematiskais plāns;
7.4.3. darba apstākļu (darba vides, sadarbības ar administrāciju un vecākiem) un aktuālo problēmu apraksts;
7.4.4. ar atbalstu saistītie publicitātes pasākumi (pievienojot ekrānšāviņus no publikācijām medijos, piemēram, sociālajos tīklos).
7.5. Finansējuma saņēmējs pārskatā iesniedz čekus, kvītis vai rēķinus par precīzi tādu pašu summu (vai lielāku), kāda tam ir tikusi piešķirta.
7.6. Finansējuma saņēmējam ir jābūt atvērtam pārbaudēm un ar finansējumu saistītā dokumentācija ir jāsaglabā vismaz trīs gadus pēc līguma beigām.
7.7. Finansējuma saņēmējam ir jāsniedz atbildes uz LVA veiktajām statistikas datu aptaujām.
7.8. Ja skola tiek likvidēta, par piešķirtajām finansēm iegādāto tehnisko aprīkojumu finansējuma saņēmējs nodod ELA rīcībā – nodošanai citām diasporas skolām.

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes (cookies). Mēs to darām, lai atcerētos Jūsu izvēles un apkopotu statistiku par Jūsu vizītēm.
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK