lv

Eiropas Latviešu apvienības aicinājums diasporas Simtgades projektu pieteikumiem

Kultūras ministrija ir paredzējusi sniegt atbalstu Latvijas valsts simtgades pasākumu norisei Latvijas diasporas mītnes zemēs, vienojoties ap vēstījumu “Es esmu Latvija”. Atbalsts tiks sniegts ar Pasaules Brīvo latviešu apvienības organizācijas biedru starpniecību, Eiropā šo lomu uzticot ELA. Atbalsts paredzēts, lai:

* izstrādātu Simtgades pasākumu plānu diasporas mītnes zemēs;

* nodrošinātu daudzveidīgu Simtgades pasākumu, projektu un notikumu (koncerti, izstādes, konferences, sporta un izglītojoši pasākumi, informācijas kampaņas, lietotnes u.tml.) norisi diasporas mītnes zemēs;

* veicinātu vienā valstī esošu latviešu diasporas organizāciju un kopienu sadarbību, kā arī sadarbību starp latviešu diasporas organizācijām dažādās valstīs;

* nodrošinātu informācijas apriti, komunikāciju un publicitāti par Latvijas valsts simtgades pasākumiem Latvijas diasporas mītnes zemēs.

Lai palīdzētu Latvijas Simtgadei izskanēt tālu aiz tās robežām un atbalsoties arī katra ārpus Latvijas mītoša latvieša domās un darbos, ELA aicina latviešu organizācijas un kopas Eiropā līdz 2017. gada 31. martam pieteikt savus Simtgades projektus, uz ela@latviesi.com sūtot aizpildītu pievienoto anketu.

1. Projektu pieteicēji

Aicinām pieteikties rīkotājus, kas ir diasporas latviešu biedrības/organizācijas, bet arī diasporas kopas (jauniešu kustības, diasporas skolas, mākslinieciskās kopas, sporta klubus) no Eiropas. Projektu drīkst iesniegt viena vai vairākas organizācijas/kopas, norādot arī citus projekta īstenošanas partnerus (ja tādi paredzēti). Gadījumos, kad pieteicēji nav reģistrētas diasporas organizācijas, ļoti vēlams pieteikumu iesniegt partnerībā ar kādu šādu organizāciju, pieteikumu līdzparakstot organizācijas pārstāvim (tas nepieciešams valsts atbalsta finansējuma izmaksas un kontroles nodrošināšanai).

2. Projektu saturiskais tvērums

ELA aicina pieteicējus savus projektus iesniegt sasaistē ar turpmāk norādītajām virstēmām, tās konkretizējot un atspoguļojot savu ieceru īstenošanā:

A. Es esmu Latvija - Vēstīšana

Šī tēma ietver pasākumus, instrumentus un materiālus Latvijas, tās Simtgades un latviešu kultūras atpazīstamības veicināšanai ārvalstīs (piem., Latvijas un diasporas mākslinieku un kultūras popularizēšana ārvalstīs, Latvijas tēla veidošanas un redzamības celšanas aktivitātes, t.sk. stiprinot vai izmantojot diasporas organizāciju, jauniešu un/vai sabiedrisko attiecību speciālistu u.c. “vēstnešu” kapacitāti) un Latvijai nozīmīgu vēstījumu nešanai dažādām auditorijām diasporas mītnes zemēs (piem., Simtgades pasākumu satura atspoguļošana un popularizēšana; diasporas informatīvo platformu, aktivitāšu un mediju darba prasmju un iespēju stiprināšana; medijpratības veicināšana).

 

B. Es esmu Latvija - Godināšana

 

Šī tēma ietver pasākumus Latvijas un Simtgades atzīmēšanai. Starp tiem var būt Valsts svētku pasākumu atbalsts, Simtgades piemiņas izdevumi un radošie darbi (publikācijas , skaņdarbi, ieraksti, lietotnes, utml.), diasporas māksliniecisko kopu koncertu cikls (izpildot diasporas autoru darbus), Latvijas “pēdu” pasaulē apzināšana un godināšana. Šīs tēmas ietvaros 2019. gadā paredzēts rīkot II Eiropas Latviešu kultūras svētkus, uz ko aicināti pieteikties interesenti rīkošanai.

C. Es esmu Latvija - Līdzdalība

Šī tēma ietver pasākumus, kas stiprina un veido noturīgu diasporas saikni ar norisēm un procesiem Latvijā, vēlams, ar praktisku vai klātienes iesaisti dažādos Latvijas sabiedriskajos, ekonomikas un pilsoniskajos procesos. Starp tiem var būt, piemēram, atbalsts diasporas nozaru profesionāļu tīklošanās aktivitātēm, pasākumi jauniešu sadarbībai ar citām diasporas un Latvijas jaunatnes organizācijām un iniciatīvām (piem., profesionāļu "ēnošanas dienas" - mītnes zemēs vai Latvijā), u.c. Tēmas ietvaros iecerēts veidot programmu “Simts balsis Simtgadē” – pilsoniskās izglītības un līdzdalības ciklu Latvijas piederīgajiem Eiropā, lai veicinātu diasporas pilsonisko un politisko aktivitāti un informētību par līdzdalības iespējām ceļā uz Saeimas vēlēšanām 2018. gadā un Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gadā.

3. Pieteikumu iesniegšana un apstiprināšana

Pieteikumi iesniedzami līdz 2017. gada 31. martam. Projektu pieteikumi izstrādājami pēc 1. pielikumā pievienotā parauga. ELA līdz 10.aprīlim saziņā ar pieteicēju precizēs pieteikuma saturu (ja nepieciešams). 2018. un 2019.gadam apstiprināto projektu saturs un tāmes tiks vēl sīkāk precizētas pirms attiecīgā kalendārā gada sākuma.

Projektu atlasi ELA veiks sadarbībā ar PBLA un KM, ņemot vērā šos noteikumus un konkursa Nolikumu; atbalstītie projekti tiks paziņoti iesniedzējiem ne vēlāk kā līdz 2017. gada 1. jūnijam. Atbalstīto projektu finansējuma izsniegšanas laiks un kārtība tiks individuāli saskaņota ar atbalstīto projektu iesniedzējiem.

Pieejamo resursu ietvaros prioritāri tiks atbalstīti šādi projekti:

* reģionālas vai tematiskas sadarbības “tīkla” projekti, ko īsteno vairākas diasporas organizācijas/kopas vienā vai dažādās valstīs. Šādos pieteikumos visas iesaistītās organizācijas/kopas jāuzrāda kā projekta partneri;

* stratēģiski pārdomāti projekti, kas pārliecina par ilgtspēju (kuros skaidri apliecināta projekta turpinājums un noturīgums pēc konkrētā pasākuma - piemēram, turpmākie pasākumi, soļi, sadarbības procesi);

* radoši un aktīvi iesaistoši projekti, kas veicina diasporas jauniešu pašorganizēšanos un sadarbību ar diasporas organizācijām/iekļaušanos tajās, kā arī mazaktīvo diasporas grupu iesaistīšanos (t.sk dažādu tautību un gadagājuma);

* paredz vismaz 25% līdzfinansējumu no pašu resursiem (ziedojumiem, līdzmaksājumiem, ieguldītā brīvprātīgā darba un materiāltehniskā nodrošinājuma).

Atbalstīto projektu publicitātes materiālos un to rezultātā radītajos materiālos iesniedzējs iekļaus atsauci: “Pasākums īstenots sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību un ar LR Kultūras ministrijas atbalstu.”

4. Projektu īstenošanas laiks un vieta

Projekti īstenojami no 2017. gada jūnija līdz 2019. gada novembrim. Atbalstīto projektu izdevumu attiecināmības sākums tiks precizēts saziņā starp ELA un iesniedzēju, atkarībā no PBLA/KM līgumslēgšanas procesa.

Projektus var īstenot iesniedzēja mītnes zemē vai līdziesniedzēju mītnes zemēs; atsevišķas sadarbības aktivitātes iespējams īstenot arī Latvijā, bet projekta pamata darbībai jābūt diasporas mītnes zemēs. Pieteikto projektu atlasē ELA tieksies pirmkārt nodrošināt atbalstu projektiem skaitliski lielās diasporas kopienās, kā arī projektiem nelielās vai jaunās kopienās, kurās pamatota atbalsta izšķirīgā nozīme diasporas sabiedriskās dzīves iekustināšanā un/vai uzturēšanā.

5. Projektu izmaksas

Projekta izdevumu tāme aizpildāma, norādot pasākuma kopējo budžetu un pieprasīto atbalstu, kā arī iesniedzēja nodrošināto līdzfinansējumu (finansiāla vai materiāla ieguldījuma veidā) vai finansējumu no citiem atbalstītājiem (kas nav Latvijas valsts). Izdevumu aprēķināšanā un izlietojumā jāievēro ekonomiskā izdevīguma un lietderīguma principi. Izdevumu apmērs aprēķināms, ieskaitot visus attiecīgajā valstī piemērojamos nodokļus.

Lūdzam norādīt, ja projekts jau bijis pieteikts un noraidīts cita konkursa ietvaros. Ja projektam jau ir izstrādāts detalizēts pieteikums un tāme (piem., agrāku neatbalstītu SIF/KKF/ĀM konkursu ietvaros), tos nav nepieciešams pārveidot pēc šī parauga, un var iesniegt jau esošajā formā, ar pielāgojumiem, ja nepieciešams.

Nav pieļauta dubulta valsts finansējuma izmantošana (t.i., Simtgades ietvaros nav iespējams piesaistīt līdzekļus projektiem, kuri jau saņēmuši vai saņems atbalstu no SIF/ĀM/KKF/KM vai citiem Latvijas valsts finansējuma devējiem)

6. Saziņa ar ELA

Saziņai ar ELA lūdzam izmantot e-pastu ela@latviesi.com ar norādi “Simtgades projekti”. Kontaktpersona ELA prezidijā ir Inguna Grietiņa (diasporas kultūras referente, izglītības un kultūras projektu koordinatore).

 

ELA prezidijs

2017. gada 9. martā

 

Konkursa nolikums

 

1. PIELIKUMS

PIETEIKUMS

Simtgades projekti Eiropā 2017-2019

 

 

Pasākums: [nosaukums, aktivitātes veids/forma]

Iesniedzējs: [iesniedzēja organizācija vai struktūra, sadarbības partneri, kontaktpersona/-s un kontaktinformācija]

Mērķis: [īss apraksts: mērķi un uzdevumi]

Laiks: [konkrēti datumi vai aptuvena norāde uz norises mēnesi/mēnešiem; regularitāte]

Vieta: [valsts, pilsēta/apdzīvota vieta]

Auditorija: [dalībnieku/mērķauditorijas raksturojums, skaits un vecums, to apzināšanas un piesaistīšanas veids]

Publicitāte: [pasākumi un kanāli informācijas izplatīšanai par pasākuma sagatavošanu, norisi un rezultātiem]

Pasākuma apraksts:

[detalizēts izklāsts: projekta mērķis un sasaiste ar Simtgades vēstījumu “Es esmu Latvija” un ELA virstēmu/-ām; plānotās aktivitātes, to formāts un saturs, pasākuma sasaiste ar citām iniciatīvām vai diasporas organizāciju aktivitātēm/pasākumiem un ieceres pēctecības nodrošināšanai vidējā termiņā, projekta ietvaros radītie materiāli, plānotie kopējie rezultāti]

Pasākuma izdevumu tāme

[..]

Latviesi.com informē Eropas Latviešu Apvienība

 

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes (cookies). Mēs to darām, lai atcerētos Jūsu izvēles un apkopotu statistiku par Jūsu vizītēm.
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK